Бюджетът на БНБ за 2021 година е 131 841 000 лв.

Бюджетът на Българската народна банка за 2021 година е 131 841 000 лева, информира Централната банка на страницата си в Интернет. През тази година се очаква БНБ да изхарчи 110 354 000 лева или 93,2 на сто от планираното. Разходите на БНБ за 2021г. включват увеличението на планираните разходи за персонал; разходите, свързани с участието на БНБ в европейски организации и институции; разходите за амортизация, външни услуги, за социална дейност и другите административни разходи. Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение са на стойност 34 067 хил. лв. и представляват 25.8 на сто от общите разходи за издръжка на БНБ , като спрямо 2020 г. те намаляват с 2.1 на сто. При определянето на необходимото за 2021 г. количество банкноти и монети са взети предвид увеличеното им търсене, подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети. Разходите за нови банкноти са в размер на 22 449 хил. лв. и се увеличават с 40.5 на сто спрямо планираните разходи за 2020 г. През текущата година е планирано отпечатване на 131 млн. броя банкноти от пет номинала, а през 2021 г. Банката предвижда отпечатването на 152 млн. броя банкноти от четири номинала. При определянето на разходите за 2021 г. са използвани договорените цени за доставка на специална хартия и за отпечатване на банкноти. Разходите за производство на нови монети през 2021 г. са намалени с 40.0 на сто спрямо тези за 2020 г. и са в размер на 10 739 хил. лв., включително 932 хил. лв. за отсичане на възпоменателни монети. Планираните за 2021 г. средства за производството на разменни монети са 9807 хил. лв., или с 36.5 на сто по-малко изхарчените за това през 2020 г. С оглед на потребностите от разменни монети за обслужване на налично паричното обращение през 2021 г. ще бъдат отсечени 159 млн. броя разменни монети. За проектиране на нови емисии монети през 2021 г. са предвидени 74 хил. лв., които са с 20 хил. лв. повече от тези през настоящата година. Средствата за експертизи и за унищожаване на отделяните след машинна обработка негодни банкноти и монети през 2021 г. са 10 хил. лв. За консумативи, свързани с функционирането на паричното обращение, като бандероли, термосвиваемо фолио, чували за банкноти, вакуумиращи пликове, картончета за ценни пратки, пликове и фишеци за монети, през 2021 г. са предвидени общо 287 хил. лв., което е с 8 хил. лв., повече от планираните средства по този показател в бюджета за 2020 г. За наеми на помещенията в сградите на "Монетен двор" ЕАД, на "Дружество за касови услуги" АД и на ул. "Райко Даскалов" 51 в Пловдив, използвани от БНБ във връзка с осъществяването на касова дейност, са предвидени 271 хил. лв., или с 27.9 на сто по-малко средства от предвидените за 2020 г. Съществен разход в групата на външните услуги представляват разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти - 6291 хил. лв., които са със 17.3 на сто повече спрямо 2020 година. Предвидени са 4300 хил. лв. за покриване на разходите по договори с МВР (главните дирекции "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" и "Пожарна безопасност и защита на населението"), като спрямо текущата година планираните средства се увеличават с 10.3 на сто. Разходите за персонал за 2021 година са 43 713 хил. лв. и се увеличават със 7740 хил. лв. Тези разходи представляват 33.1 на сто от общите разходи за издръжка на банката. Съществен компонент от формирането на разходите за персонала през 2021 г. е предвиденото разкриване на 60 нови щатни бройки. Необходимостта от наемане на допълнителен персонал е пряка последица от установяването на тясно сътрудничество с ЕЦБ и на изискванията за кадрово обезпечаване на участието на БНБ в европейски финансови институции. Месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет на БНБ за 2021 г. се определят, както следва: 20 313 лв. за управителя; по 17 411 лв. за подуправителите и по 5804 лв. за другите членове, информират от БНБ.

Източник БТА